Realizujemy wieloletni projekt z Funduszu Sprawiedliwości

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej realizuje projekt ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2023, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Tytuł Projektu:

Trzeci etap budowy modelowego systemu badań naukowych i działań praktycznych umożliwiającego skuteczne zapobieganie przyczynom przestępczości – rozwój, ewaluacja i upowszechnienie elementów modelowego systemu prewencji w oparciu o rezultaty projektów zrealizowanych przez IPZIN w ramach Funduszu Sprawiedliwości w latach 2017-2018.

Termin realizacji:

2019-04-01 – 2023-12-31

Wartość projektu:

2331 370,00 zł

Projekt w całości finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Cele projektu:

Zadanie obejmuje budowę modelowego systemu badań naukowych i działań praktycznych skutecznie zapobiegających przyczynom przestępczości. Jest to nowatorski system oparty o autorską koncepcję profilaktyki zintegrowanej, która uwzględnia pełny kontekst problemów młodzieży, czynników ryzyka i ochrony oraz ich powiązań.

Zgodnie z wynikami badań naukowych przyczyny przestępczości są tak złożone, że zapobieganie im wymaga systemowych, wieloletnich działań i zintegrowanego podejścia, w którym kadra IPZIN posiada bogaty dorobek badawczy i praktyczny.

Dzięki wieloletniemu projektowi istnieje szansa na zakończenie budowy modelowego systemu i jego upowszechnienie.

Oferta składa się z powiązanych ze sobą elementów tworzących spójny system. W „modelowym systemie” każdy element służy całości, a przez to umożliwia realizację długofalowych celów związanych z obniżeniem poziomu przestępczości.

Podzadania oferty obejmują:

  • rozwój i badania ewaluacyjne programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów (kl. 7, 8 i 1 ppodst.)
  • rozwój, badania ewaluacyjne i upowszechnienie programu Archipelag Skarbów dla młodzieży niedostosowanej społecznie z MOS i MOW
  • podniesienie kompetencji trenerów, liderów i instruktorów oraz usprawnienie nadzoru nad jakością wdrażania programów profilaktycznych

Rezultatem projektu będzie ograniczenie patologii i przestępczości wśród młodzieży objętej modelowym systemem, wzrost skuteczności działań kadry i upowszechnienie sprawdzonego modelu profilaktyki, którego gwarancją jest realizacja 3 wyżej wymienionych podzadań.