O Instytucie

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jest fundacją, nad którą nadzór sprawuje Minister Zdrowia. 

Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

Realizując swoją misję IPZIN prowadzi:

 • badania nad młodzieżą,
 • opracowuje programy profilaktyczne,
 • szkoli trenerów i nauczycieli
 • przygotowuje ekspertyzy i raporty dla instytucji państwowych i JST.

Podstawowym podejściem teoretycznym stanowiącym ramę prowadzonych działań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej jest model profilaktyki zintegrowanej (Grzelak, 2009). Oto najważniejsze cechy charakterystyczne tego modelu:

 • Postrzeganie poszczególnych problemów i zachowań ryzykownych młodzieży w szerokim kontekście wielu innych problemów i zachowań ryzykownych;
 • Analizowanie wzajemnych powiązań pomiędzy różnymi problemami młodzieży oraz poszukiwanie ich wspólnych przyczyn i uwarunkowań (czynników ryzyka);
 • Podkreślanie znaczenia czynników chroniących w profilaktyce, w tym zwłaszcza tych, które chronią przed wieloma problemami i zachowaniami ryzykownymi jednocześnie;
 • Korzystanie z szerokiej gamy wskaźników dotyczących wielu różnych problemów i zachowań ryzykownych zarówno w badaniach diagnostycznych, jak i w badaniach ewaluacyjnych.
 • Dostrzeganie i uwzględnianie w profilaktyce roli różnych podmiotów mających wpływ na młodzież:  rodziców, szerszej rodziny, nauczycieli, samorządu, organizacji pozarządowych, organizacji religijnych czy wreszcie samej młodzieży.
 • Postrzeganie człowieka w kontekście wszystkich jego wymiarów: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, społecznego i duchowego.
 • Pragmatyczne podejście do profilaktyki, wyrażające się w poszukiwaniu formuł działania, które przyniosą maksymalne efekty przy możliwie najniższych nakładach.

Zarząd Instytutu:
dr Szymon Grzelak – Prezes Zarządu
mgr Dorota Żyro – Wiceprezes Zarządu

Fundator:
Szymon Grzelak
– doktor psychologii, założyciel i prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, od 1997 wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld. Jako badacz i praktyk specjalizuje się w tematyce wychowania, profilaktyki problemów młodzieży oraz edukacji w sferze miłości i seksualności. Twórca modelu profilaktyki zintegrowanej, autor programów profilaktycznych (m.in. program „Archipelag Skarbów”). Najważniejsze publikacje: monografia naukowa „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce”, popularny poradnik dla rodziców „Dziki ojciec”. Autor ekspertyzy dla Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP dotyczącej ojcostwa (2013). Redaktor i główny autor „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” (ORE, 2015). W latach 1999-2014 wielokrotnie przedstawiał wyniki badań nad młodzieżą na konferencjach w Sejmie i Senacie RP oraz konferencjach resortowych MEN i MZ. Żonaty, ojciec czterech córek.