Strona główna

...w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

Realizując swoją misję IPZIN prowadzi:

  • badania nad młodzieżą,
  • opracowuje programy profilaktyczne,
  • szkoli trenerów i nauczycieli
  • przygotowuje ekspertyzy i raporty dla instytucji państwowych i JST.

NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę to zestaw narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez szkoły, umożliwiający wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. Czytaj więcej…

 

NARZĘDZIOWNIK

Narzędziownik to aplikacja przeznaczona do popularyzowania i dzielenia się materiałami opracowanymi w ramach projektu Profilaktyka w każdą pogodę

 

 


Program Archipelag Skarbów® opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania”
  Cele szczegółowe:
  • ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych,
  • ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy,
  • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).

IPZIN realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

IPZIN realizuje projekt finansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, którego dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki.