Statut

Statut Fundacji o nazwie

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.  Fundacja o nazwie Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” została ustanowiona z woli Fundatora Szymona Grzelaka aktem notarialnym sporządzonym w dniu dziewiętnastego czerwca 2012r. przed notariuszem w Warszawie, urzędującym w Kancelarii przy ulicy Św. Wincentego nr95 lok. 1.

2.   Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.   Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym.

2.   Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3.

1.   Siedzibą Fundacji jest miasto Kobyłka.

2.   Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może działać poza granicami Polski.

3.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.   Fundacja może się posługiwać nazwą skróconą „IPZIN”.

5.   Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie w Polsce i zagranicą.

6.   Fundacja posiada emblematy i używa pieczęci z nazwą fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej lub jej nazwą skróconą IPZIN.

§ 4.

1.   Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele, środki – zasady działania

§ 5.

1.   Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami  lokalnymi,  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  instytucjami  na  rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki

2.   Celami szczegółowymi Fundacji są:

a.  Wspieranie  zdrowego  rozwoju  dzieci,  młodzieży  i  młodych  dorosłych  oraz zapobieganie patologiom zaburzającym ten rozwój.

b.   Promocja zdrowego stylu życia sprzyjającego rozwojowi najgłębszych pasji i marzeń młodych ludzi

c.    Profilaktyka  problemów  i  zachowań  ryzykownych  dzieci  i  młodzieży,  takich  jak: korzystanie z narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; stosowanie przemocy; depresje i samobójstwa; ryzykowne zachowania seksualne; uzależnienie od hazardu, pornografii, komputera i Internetu; inne problemy i zachowania ryzykowne.

d.   Rozwój naukowy modelu profilaktyki zintegrowanej oraz rozwój zastosowań i innowacji opartych na tym modelu.

e.  Rozwój podstawowych badań naukowych opartych o założenia modelu profilaktyki zintegrowanej.

f.    Podnoszenie skuteczności działań z obszaru profilaktyki problemowej, wychowania i promocji zdrowia w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej.

g.    Propagowanie idei integracji profilaktyki problemowej w kręgach profesjonalnych i przestrzeni publicznej.

h.  Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży o mniejszych szansach rozwojowych poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w duchu profilaktyki zintegrowanej.

i.     Promocja i rozwój kultury i sztuki, której pozytywne treści mogą wspierać proces wychowania i profilaktykę zintegrowaną.

j.     Wspieranie w rozwoju i rozwiązywaniu problemów osób o kluczowym znaczeniu dla wychowania młodego pokolenia:

k.    Wspieranie małżeństw i rodziców.

l.     Zwiększanie zaangażowania innych członków rodzin na rzecz wychowania dzieci i młodzieży (babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie, itp.)

m.  Wspieranie nauczycieli i wychowawców, psychologów i pedagogów.

n.  Wspieranie młodych dorosłych ze środowisk studenckich, harcerskich, z organizacji religijnych i innych.

o.   Wspieranie innych osób mogących mieć wkład w sprawę wychowania i profilaktyki.

p.   Inicjowanie i wspieranie współpracy rodzin, szkół, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, organizacji religijnych oraz współpracy z administracją publiczną na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

q.   Inicjowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, w którym harmonijny rozwój młodych ludzi jest powiązany z rozwojem pozytywnych relacji
społecznych i całego środowiska społecznego i naturalnego.

r.    Inicjowanie  i  wspieranie  współpracy  międzynarodowej  na  rzecz  zintegrowanego podejścia do profilaktyki.

§ 6.

1.   Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a.  Tworzenie,  opracowywanie,  upowszechnianie  i  realizowanie  innowacyjnych autorskich programów edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i promocji zdrowia.

b.  Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców, przedstawicieli władz i innych osób pracujących na rzecz młodzieży a także osób odpowiedzialnych za realizację zadań tyczących opieki, wychowania i edukacji.

c.    Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów o zagadnieniach profilaktycznych i edukacyjnych.

d.   Prowadzenie badań naukowych w zakresie diagnozy problemów i ewaluacji działań służących ich rozwiązywaniu.

e.   Organizowanie i prowadzenie programów i zajęć wychowawczych i profilaktycznych.

f.    Przyznawanie dotacji finansowych.

g.    Nawiązywanie współpracy oraz realizowanie wspólnych projektów z innymi fundacjami, organizacjami, placówkami działającymi w obszarze   profilaktyki i edukacji w Polsce i zagranicą.

h. Wspieranie powstawania nowych innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych i edukacyjnych.

i.     Wspieranie władz lokalnych w działaniach profilaktycznych.

j.     Współpracę z lokalnymi władzami oraz szkołami w prowadzeniu projektów profilaktycznych oraz edukacyjnych.

k.    Prowadzenie medialnych kampanii informacyjnych.

l.     Prowadzenie poradnictwa, konsultacji i psychoedukacji w formie indywidualnej, grupowej i elektronicznej.

m.  Organizowanie i prowadzenie ośrodków badawczych, wychowawczych, terapeutycznych, środowiskowych ośrodków wsparcia i punktów konsultacyjnych.

n.   Prowadzenie działań promocyjnych i lobbystycznych dotyczących programów, modeli teoretycznych, systemów organizacyjnych i rozwiązań prawnych związanych z realizacją celów Instytutu.

o.   Podejmowanie współpracy międzyregionalnej, europejskiej i międzynarodowej oraz organizowanie międzynarodowych wymian profesjonalistów, młodzieży i dzieci.

p. Inicjowanie i popieranie (również międzynarodowej) współpracy z władzami administracyjnymi, władzami kościelnymi oraz innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami sprzyjającymi celom Fundacji.

2.   Fundacja nie podejmie działalności wymagającej uprzedniego uzyskania zgody lub zezwolenia, bez ich uzyskania.

3.   Fundacja może prowadzić obsługę środków przekazywanych w ramach pomocy krajowej i zagranicznej na rzecz profilaktyki i edukacji.

§ 7

1.   Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

1.   Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać, także finansowo, inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 9

1.   Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2.   Fundator może zostać członkiem Zarządu, a także Prezesem Zarządu.

3.   Zarząd Fundacji może ustanowić Radę Fundacji. Zarząd Fundacji powołuje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którzy określają organizację oraz kompetencje rady.

4.   W  przypadku  ustanowienia  Rady  Fundacji  Zarząd  Fundacji  jest  obowiązany  opracować regulamin określający zasady jej działania.

§ 10.

1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji.

2.   Zarząd składa się z 1 do 5 osób w tym prezesa i  jednego wiceprezesa.

3.   Członkowie  pierwszego  Zarządu  zostają  powołani  przez  Fundatora.  Kolejni  członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.

4.   Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

5.   Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a.    Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

b.   Administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw

c.    Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji

d.   Opracowywanie  planów  finansowych  i  bilansów  finansowych  oraz  sprawozdań rocznych z działalności Fundacji

e.   Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

f.    Uchwalanie  rocznych  planów  finansowych  i  zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań finansowych,

g.    Uchwalanie rocznych planów programowych, h.   Uchwalanie regulaminów,

i.     Podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeprowadzenie jej likwidacji

j.     Wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych innym organom władz Fundacji

6.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

7.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, bądź co najmniej połowa członków zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

8.  Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez zwołania zebrania, jeżeli połowa członków Zarządu odda na piśmie lub drogą elektroniczną swój głos na postanowienie, które ma być powzięte. Potwierdzenie drogą elektroniczną musi być dokonane za pomocą wiadomości elektronicznej (e-mail) wysłanej z osobistej skrzynki. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, bądź za pomocą innych środków komunikowania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie bądź za pomocą innych środków komunikowania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez przewodniczącego obrad oraz przez protokolanta.

9.   Uchwały Zarządu mogą być podejmowane wyłącznie przy udziale, co najmniej połowy jego członków.

10. Zarząd  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów.  W  razie  równej  liczby  głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a podczas jego nieobecności głos Wice Prezesa.

11. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy. Wysokość wynagrodzenia oraz warunki pracy ustala Prezes Zarządu.

12. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Prezes Zarządu.

13. Wynagrodzenia  dla  członków  Zarządu  i  pracowników  Fundacji  wypłacane  są  ze  środków Fundacji.

§ 11.

1.   Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes i Wiceprezes Zarządu. W pozostałych przypadkach wymagana jest wspólna reprezentacja dwóch członków zarządu.

2.   Prezes  może  udzielić  pełnomocnictwa  członkom  zarządu  oraz  pracownikom  Fundacji  do reprezentowania Fundacji w sprawach związanych z jej działalnością.

§ 12.

1.   Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci członka Zarządu, odwołania, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub złożenia rezygnacji.

2.  Powołania oraz odwołania członka Zarządu dokonuje zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.

3.   W przypadku nieobecności członka Zarządu na co najmniej dwóch następujących po sobie posiedzeniach może zostać podjęta uchwała o odwołaniu członka Zarządu.

4.   Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu powinna być przedłożona na piśmie Prezesowi Zarządu nie później niż na 1 miesiąc przed proponowaną datą ustąpienia.

§ 13.

1.   Zarząd Fundacji może utworzyć Zespoły o charakterze doradczym i eksperckim, w których skład wchodziliby zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin. Zespoły pełniłyby rolę konsultacyjną przy wyznaczaniu kierunków działania Fundacji.

Rozdział IV Majątek Fundacji

§ 14.

1.  Dla osiągnięcia swoich celów, w ramach swojej działalności, Fundacja może nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać inwestycji.

2.   Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  kwocie  2500  zł  (dwa  tysiące  pięćset złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą. Ponadto majątek Fundacji stanowi inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 15.

1.   Fundacja czerpie środki finansowe z:

a.    Funduszu założycielskiego,

b.   Krajowych  i  zagranicznych  darowizn,  spadków,  zapisów  oraz  subwencji  od  osób prawnych,

c.    Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz inwestycji, d.   Dochodów z działalności gospodarczej,

e.   Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

f.       Odsetek bankowych,

g.    Dotacji państwowych,

h.   Dotacji z Funduszy Unii Europejskiej,

i.       Z innych wpływów.

§ 16.

1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2.   Działalność  gospodarczą  prowadzoną  bezpośrednio  przez  Fundację  organizuje  i  kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.

3.  Przedmiot  działalności  zakładów  gospodarczych  Fundacji  oraz  zakres  uprawnień  i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

4.   Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

5.   Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

6.   O momencie podjęcia działalności gospodarczej decyzję podejmuje Zarząd.

§ 17.

1.   Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.

2.   Dochody  pochodzące  z  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  używane  na  realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 18.

1.   Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je realizowano.

§ 19.

1.   W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 20.

1.   Gospodarka finansowa jest prowadzona według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

§ 21.

1.   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

§ 22

1.   Zabronione jest:

a.    Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich.

b.   Przekazywanie  majątku  na  rzecz  członków  Organów  Fundacji,  pracowników  oraz osób   im   bliskich,   na   zasadach   innych   niż   w   stosunku   do   osób   trzecich,   w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach.

c.    Wykorzystywanie    majątku    Fundacji    na    rzecz    członków    Organów    Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

d.   Zakup  na  szczególnych  zasadach  towarów  i  usług  od  podmiotów,  w  których uczestniczą członkowie Organów Fundacji, pracownicy oraz osoby im bliskie.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 23.

1.   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a.    wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1

b.   artystycznej i literackiej działalności twórczej – 90.03.Z

Rozdział V

Zmiany statutu

§ 24.

1.   Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 25.

1.   Zmiana statutu dokonywana jest uchwałą Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 26.

1.   Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Zarząd Fundacji tak postanowi.

2.   Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

3.   W przypadkach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu Zarząd Fundacji zobowiązany jest stwierdzić stan likwidacji. Likwidacje przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Zarząd.

4.  Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Zarząd Fundacji może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele Fundacji.

5.   Stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

Rozdział VII

Postanowienia szczególne

§ 27.

1.   Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom, firmom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Zarząd.